Τμήμα Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού | Δήμος Χαϊδαρίου

Τμήμα Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού

 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από τις δράσεις που αναπτύσσει η Διεύθυνση.
 • Σχεδιάζει την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων, με βάση την ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων που ισχύει στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε συμφωνία με τον Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό  Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.
 • Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους φορείς λειτουργίας και διαχείρισης των χώρων τελικής διάθεσης των συλλεγόμενων απορριμμάτων που το αφορούν, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.
 • Συνεργάζεται με τα υπάρχοντα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, διενεργεί διαγωνισμούς και συνάπτει τις προβλεπόμενες Συμβάσεις, υλοποιώντας προγράμματα ανάκτησης & αξιοποίησης ροών αποβλήτων.
 • Σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού σχετικά με την διαχείριση αποβλήτων, έχοντας στόχο την πρόληψη και μείωση της παραγωγής αποβλήτων.
 • Υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προτάσεις διαμόρφωσης και τυχόν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και παρακολουθεί τις πιστώσεις που την αφορούν, σχεδιάζει το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών και καταγράφει τα αιτήματα των Τμημάτων με τις ανάγκες προμήθειας υλικών, καυσίμων, μηχανημάτων και ανάθεσης υπηρεσιών, συντάσσει τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης και τις εγκρίσεις πιστώσεων προς την Οικονομική Επιτροπή, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης καθώς και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για τον ανεφοδιασμό όλων των υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις – ανάγκες των υπολοίπων τμημάτων.
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά τμήμα, κλάδο και ειδικότητα, μεριμνά για την ύπαρξη σε ισχύ των τυχόν απαιτούμενων ειδικών πιστοποιητικών (π.χ επαγγελματικές άδειες οδήγησης), συγκεντρώνει και παρακολουθεί τα ημερήσια δελτία παρουσίας των εργαζομένων της Διεύθυνσης. Επεξεργάζεται τα δελτία και συντάσσει τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση για την μισθοδοσία. Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και διατηρεί το Αρχείο της Διεύθυνσης.
 • Είναι υπεύθυνο για τις διαδικασίες έκδοσης αποφάσεων που αφορούν Άδειες κατ’ εξαίρεση οδήγησης εργαζομένων καθώς και Αδειών που αφορούν οχήματα τα οποία κινούνται εκτός ορίων Νομού Αττικής.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες επιμόρφωσης, κατάρτισης και ενημέρωσης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στην Διεύθυνση Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Εισηγείται τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Φροντίζει για την υλοποίηση οδηγιών σχετικά με τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων της Δ/νσης, κατά το μέρος που αφορά στις οικείες αρμοδιότητες, εξασφαλίζοντας κατάλληλους χώρους για τον Ιατρό Εργασίας.
 • Τηρεί μητρώο εργατικών ατυχημάτων
 • Συντάσσει καταστάσεις των εργαζομένων της Διεύθυνσης για τη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), γάλακτος, εμβολίων κλπ. και τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, φροντίζοντας σχετικά με την παραλαβή και διανομή και ορθή χρήση των ως άνω ειδών από τον κάθε δικαιούχο.
 • Μεριμνά για τον σημαιοστολισμό της πόλης σε Εθνικές Εορτές, Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις και φροντίζει για τη διάθεση, φύλαξη και συντήρηση του εκλογικού υλικού (κάλπες – παραβάν κλπ.) σε περίπτωση εκλογών.
 • Επιμελείται των αιτημάτων των πολιτών, φροντίζοντας για την έγκαιρη αποστολή των απαντήσεων προς τους ενδιαφερομένους. Κοινοποιεί την απάντηση στο  Αυτοτελές Τμήμα Ανταπόκρισης σε Αναφορές και Προτάσεις των  Πολιτών, όταν το αίτημα έχει διαβιβαστεί μέσω αυτού. Ομοίως επιμελείται των υποδείξεων του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και των αντίστοιχων απαντήσεων προς αυτό. Απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών.

Τηλέφωνα : 210 58 18 860, 210 58 11 624

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις