Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Η Διεύθυνση Καθαριότητας, & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων, είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και την ορθή διαχείριση των οχημάτων του Δήμου.

      Είναι αρμόδια για την λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων προκειμένου να λειτουργεί σύννομα και με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο αλλά και για την σύνταξη κατόπιν έρευνας και τεκμηρίωσης όλων των μελετών που αφορούν στην υπηρεσία.             Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Τηλέφωνα : 210 58 18 860, 210 58 11 624

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις