Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιγραφή
 • Τηρεί και ενημερώνει καθημερινά με όλες τις μεταβολές τα Μητρώα και τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του προσωπικού.
 • Συντάσσει σύμφωνα με τον νόμο τις καταστάσεις του προσωπικού (πίνακες προαγωγών).
 • Παρακολουθεί τις μεταβολές του προσωπικού, εκδίδοντας τις σχετικές αποφάσεις (προαγωγές, μετακινήσεις, ανάθεση καθηκόντων κ.λπ.).
 • Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των άλλων Διευθύνσεων και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα.
 • Μεριμνά για τον διορισμό, (μονίμων, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, την απασχόληση προσωπικού με ασφαλιστικά μέτρα, Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, Συμβάσεις ΟΑΕΔ), την πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ, ΙΕΚ και επαγγελματικών σχολών, την τοποθέτηση, μονιμοποίηση, απόσπαση, μετάταξη, αναγνώριση προϋπηρεσίας, λύση υπαλληλικής σχέσης, καθώς και την διενέργεια και ολοκλήρωση διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες και συντάσσει, σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία, τις σχετικές συμβάσεις.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού.
 • Εισηγείται την εφαρμογή των κανόνων του πειθαρχικού Δικαίου σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται η παράβασή του.
 • Φροντίζει για την σύνταξη και διαβίβαση των εισηγήσεων για θέματα προσωπικού που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων σε αυτό.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται τροποποιήσεις στην οργανωτική δομή και γενικότερα τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Μεριμνά για τον προσδιορισμό του αριθμού και των προσόντων του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανική μονάδα του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Εισηγείται στην Δημοτική αρχή την συγκρότηση των αναγκαίων επιτροπών.
 • Τηρεί αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και φροντίζει για τη διακίνηση αυτής.
 • Ασχολείται με την μελέτη και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για την σωστή εφαρμογή τους.
 • Παρακολουθεί όλες τις άδειες που χορηγούνται στο προσωπικό – κανονικές άδειες, αναρρωτικές άδειες, άδειες ανατροφής, άδειες άνευ αποδοχών, εκδίδει σχετικές αποφάσεις και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
 • Παρακολουθεί και καταγράφει τις προσλήψεις υπαλλήλων, μετακινήσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, συντάξεις, θανάτους κ.λπ.
 • Συγκεντρώνει και μεταβιβάζει καθημερινά και μηνιαία στατιστικά στοιχεία παρουσίας όλων των Διευθύνσεων στον Γενικό Γραμματέα και όπου αλλού αυτό απαιτείται.
 • Σχεδιάζει και διατηρεί την Περιγραφή των Θέσεων εργασίας για το σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και τον συντονισμό του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 • Σε συνεργασία με την αρμόδιά για την διαπίστωση σχετικών αναγκών Νομική Σύμβουλο, παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε ασκούμενους δικηγόρους.
 • Συντάσσει ενημερωτικές εγκυκλίους.
 • Συντάσσει πίνακες στατιστικών στοιχείων και καταστάσεις που αφορούν σε αρμοδιότητες του τμήματος.
 • Ενημερώνει σε τακτική βάση την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού»
 • Εκδίδει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για θέματα σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού.
  Τεύχος B’ 5719/10.12.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73091
 • Γραφείο Μισθοδοσίας
 • Τηρεί και ενημερώνει ηλεκτρονικό αρχείο μισθοδοσίας με τα προσωπικά, υπηρεσιακά και μισθολογικά στοιχεία όλων των απασχολούμενων στον Δήμο.
 • Μεριμνά για τον υπολογισμό της τακτικής μισθοδοσίας, των έκτακτων μισθοδοσιών (υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, εξαιρέσιμα, αναδρομικά, αποζημιώσεις, δικαστικές αποφάσεις αναδρομικών κ.λπ.) όλου του προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων εισοδηματικής πολιτικής και μισθολογίου.
 • Συντάσσει και εκδίδει μισθολογικές καταστάσεις σύμφωνα με τις καταστάσεις παρουσιών, τις υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσω του πιστοποιημένου στην Ε.Α.Π. εκκαθαριστή μισθοδοσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από θεώρηση και υπογραφή από τους αρμόδιους προϊσταμένους.
 • Μεριμνά για τον ορθή εφαρμογή και υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών (κύρια σύνταξη,
  επικουρικό, υγειονομική περίθαλψη, πρόνοια κ.λπ.), του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, εκδίδει τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζομένων για την εφορία με ταυτόχρονη ηλεκτρονική υποβολή τους στο taxis.
 • Συντάσσει, συμπληρώνει και οριστικοποιεί τα νέου τύπου Δ.Α.Υ.Κ. (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης) των συνταξιοδοτούμενων μονίμων υπαλλήλων, με τα απαιτούμενα υπηρεσιακά και μισθολογικά στοιχεία, όπως προκύπτουν από τον Υπηρεσιακό τους φάκελο και την μισθοδοσία τους, για την ολοκλήρωση και καταβολή της κύριας σύνταξής τους μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Επικουρικής και του Εφάπαξ μέσω του ΕΤΕΑΕΠ.
 • Ενημερώνει και συμπληρώνει με τα απαραίτητα μισθολογικά στοιχεία την εφαρμογή του «Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου».
 • Ενημερώνει και συμπληρώνει τα έντυπα του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (Έντυπα Ε3. Ε5, Ε7 κ.λπ., τα ειδικά έντυπα αυτού, κατάσταση προσωπικού Ε4, κ.λπ.), με τα απαιτούμενα ατομικά και μισθολογικά στοιχεία.
 • Συντάσσει τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ), μέσω των μισθολογικών καταστάσεων και αποστέλλει στην ανάλογη εφαρμογή του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ) την μηνιαία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, για ενημέρωση του ασφαλιστικού ιστορικού των υπαλλήλων (ένσημα-εισφορές).
 • Εκδίδει όλες τις απαραίτητες Διοικητικές πράξεις (Αποφάσεις Δημάρχου, Διαπιστωτικές πράξεις κ.λπ.) για την μισθολογική ωρίμανση – κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων, ενεργεί περικοπές αποδοχών στις εκ του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις (Απεργίες, στάσεις εργασίας, αδικαιολόγητες απουσίες κ.λπ.) αναρτά στο πρόγραμμα «Διαύγεια» τις υποχρεωτικές από το
  νόμο πράξεις.
 • Εκδίδει τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τις πάσης φύσεως καταστάσεις που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων.
 • Μεριμνά για την παρακράτηση σε μηνιαία βάση των δόσεων δανείων των υπαλλήλων (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο).
 • Μεριμνά για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων περί διατροφών, οφειλών προς το δημόσιο και οποιασδήποτε άλλης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που επηρεάζει τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.
 • Μεριμνά για την καταβολή της προβλεπόμενης από το νόμο αποζημίωσης (υπ’ αρ. 204 ν. 3584/2007) στους υπαλλήλους του Δήμου που συνταξιοδοτούνται.
 • Παρέχει στοιχεία πρόβλεψης των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, σύμφωνα με τις προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετακινήσεις, μετατάξεις, υπηρεσιακές και μισθολογικές μεταβολές του προσωπικού.
 • Ελέγχει την ύπαρξη επαρκών πιστώσεων στους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και εισηγείται στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης για τυχόν αναμορφώσεις.
 • Έχει την ευθύνη του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και της εκκαθάρισης των δαπανών μισθοδοσίας του δήμου, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών

Τηλέφωνο: 2132047240-307-305

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις