Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου | Δήμος Χαϊδαρίου

Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου

Περιγραφή

  • Μεριμνά για την παραλαβή, τον χαρακτηρισμό, την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση και προώθηση καθώς και την κατανομή στις Υπηρεσίες του Δήμου όλων των εισερχομένων εγγράφων.
  • Φροντίζει για την ηλεκτρονική διακίνησή τους από και προς τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Επιμελείται την διεκπεραίωση όλων των εξερχόμενων εγγράφων καθώς και την επικύρωση των αντιγράφων τους από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
  • Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής της Δημοτικής Αρχής, βάσει των τηρουμένων δειγμάτων υπογραφής των Διοικητικών οργάνων του Δήμου.
  • Επιμελείται την τήρηση αρχείου πρωτοτύπων σχεδίων εξερχόμενων εγγράφων καθώς και την εκκαθάριση του γενικού αρχείου του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τηλέφωνα : 213 20 47 268, 270

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις