Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων | Δήμος Χαϊδαρίου

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων

Περιγραφή

 • Διεκπεραιώνει τις εργασίες που αφορούν στην γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
 • Φροντίζει για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου και την ετήσια κατάρτιση του σχεδίου δράσης της.
 • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το αρχείο αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, για τις διαδικασίες της διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων εκλογικών εργασιών, όπως: εξεύρεση των χώρων και σύνταξη πίνακα εκλογικών τμημάτων, προμήθεια του εκλογικού υλικού καθώς και συγκρότηση συνεργείων για την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή εκλογών.
 • Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων δημοπρασιών, εγγράφων διαφόρων αρχών και τηρεί το αρχείο εγγράφων αγνώστου διαμονής.
 • Μεριμνά για την εγγραφή του Δήμου σε ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση απεριόριστου αριθμού χρηστών σε νόμους, διατάγματα κ.λπ. που αφορούν τη λειτουργία των Ο.Τ.Α.
 • Έχει την ευθύνη εποπτείας και ορθής διαχείρισης της λειτουργικότητας των Δημοτικών Κτιρίων που έχουν παραχωρηθεί στην λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και συνεργάζεται με τις αρμόδιες για την παρακολούθηση και συντήρηση Δ/νσεις, ενημερώνοντας για τα προβλήματα που ενίοτε προκύπτουν.
 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων του κτιρίου του Δημαρχείου.
 • Καταγράφει και επικαιροποιεί τις στεγαστικές ανάγκες των δημοτικών Υπηρεσιών, σε σχέση με τις αρμοδιότητες τους, τη στελέχωση και το μέγεθος του εξυπηρετούμενου κοινού, ενημερώνοντας σχετικά την Διεύθυνση. 73090 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5719/10.12.2021
 • Διαχειρίζεται την διάθεση των υπηρεσιακών οχημάτων των κλητήρων του Δήμου, εκδίδει τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την κίνησή τους και μεριμνά για την τακτική συντήρηση αυτών.
 • Μεριμνά για την κατανομή χώρων των Δημοτικών κτιρίων και επιμελείται του υλικού εξοπλισμού (γραφεία, καρέκλες, αναλώσιμα, Η/Υ, τηλέφωνο) των θέσεων εργασίας του Δήμου, φροντίζοντας για τη σωστή διανομή τους και την κάλυψη σχετικών αναγκών.
 • Έχει την ευθύνη φύλαξης και καθαριότητας του Δημοτικού Καταστήματος καθώς και της διακίνησης εξωτερικής αλληλογραφίας.
 • Συγκεντρώνει από τα Τμήματα της Διεύθυνσης τα στοιχεία για την κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, επιμελείται και ενοποιεί το τελικό σχέδιο και το αποστέλλει στην αρμόδιά υπηρεσία.
 • Κινεί τις διαδικασίες έγκρισης πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνισμών, μέσω του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών για τις δημοσιεύσεις του Δήμου στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό Τύπο, καθώς και για προμήθειες που αφορούν τους τομείς ευθύνες της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. Παρακολουθεί την υλοποίησή τους και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.
 • Μεριμνά για την ανίχνευση των σχετικών υπηρεσιακών αναγκών και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης μέσω δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων.
 • Παρέχει διοικητική μέριμνα για θέματα υγιεινής και ασφάλειας του εργασιακού χώρου σύμφωνα με την νομοθεσία
 • Παρέχει μέσω των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, την προμήθεια μέσων και εξοπλισμού.
 • Παρέχει διοικητική υποστήριξη και συνεργάζεται με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και στους Ιατρούς Εργασίας για την επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
 • Διενεργεί τις διοικητικές διαδικασίες για την παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων.

Τηλέφωνο : 213 20 47 275

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις