Προκηρύξεις

Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με σαράντα (40) άτομα ΥΕ Καθαριστών/τριών Σχολικών Μονάδων
Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 21-08-2020 έως και Τρίτη 25-08-2020
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Διακηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής ύλης – Φωτοτυπικού Υλικού – Γραφίτη & Μελανιών για τα έτη 2021-2022» προϋπολογισμού €91.837,91 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Διακηρύσσει Ανοικτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού €744.600,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης και επιλογής προσωπικού
«Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης και επιλογής προσωπικού, καθώς και πίνακες απορριφθέντων, της ΣOX2/2020 Ανακοίνωσης μας» Δείτε παρακάτω τους πίνακες κατάταξης και επιλογής προσωπικού, καθώς και πίνακες απορριφθέντων, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2020, που αφορά τη σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκατεσσάρων (14) ατόμων:
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο
Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 30-7-2020 έως και Δευτέρα 10-8-2020. Συνημμένα έγγραφα: 1. Ανακοίνωση ΣME3/2020 2. Έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ 3. Παράρτημα ΑΣΕΠ
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»
Συνοπτικός Διαγωνισμός: «Προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού – Γραφίτη & μελανιών του Δήμου Χαϊδαρίου»
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τη «Προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού – Γραφίτη & μελανιών του Δήμου Χαϊδαρίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής. Χρήσιμα Έγγραφα
Συνοπτικός Διαγωνισμός Κοινωνικού Εξοπλισμού
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τη «Επέκταση-Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής. Χρήσιμα έγγραφα:
  • Kατηγορίες