Προκηρύξεις

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου για συντηρήσεις, επισκευές και συναφείς προμήθειες για το σύνολο των οχημάτων & μηχανημάτων έργου
Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου για συντηρήσεις, επισκευές και συναφείς προμήθειες για το σύνολο των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου, προϋπολογισμού 294.890,00 […]
«Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού Παιδικών χαρών»
O Δήμαρχος Χαϊδαρίου διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού Παιδικών χαρών»
Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου, για το Έτος 2020-2021
O Δήμαρχος Χαϊδαρίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α ‘όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για […]
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Yποβολή αιτήσεων 26/3/2020 έως και 30/3/2020. Πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
ΣME2/2020-Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης έργου με έναν ΠΕ Παιδίατρο
Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 28-2-2020 έως και Δευτέρα 9-3-2020. ΣME2/2020 για τ Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ΠΕ Παιδίατρο.
Διαγωνισμός: «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαϊδαρίου»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαϊδαρίου».
Διευκρινήσεις επί του άρθρου 5.1 της υπ’ αριθμ. 3741/2020 Διακήρυξης για την Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου
Διευκρινήσεις επί του άρθρου 5.1 της υπ' αριθμ. 3741/2020 Διακήρυξης για την Ασφάλιση
Προκήρυξη διαγωνισμού εκμετάλλευσης κυλικείου 3ου Λυκείου
Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του κυλικείου του 3ου Λυκείου Χαϊδαρίου.
Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για το κυλικείο του 3ου Λυκείου Χαϊδαρίου
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του κυλικείου του 3ου Λυκείου Χαϊδαρίου.
  • Kατηγορίες