Προκηρύξεις | Δήμος Χαϊδαρίου - Part 3

Προκηρύξεις

Ανακοίνωση πρόσληψης 10 ΔΕ Οδηγών Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15/02/2023 έως και 21/02/2023
Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Εγγράφων Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μ.η.Μ.Ε.Δ) – Δήμου Χαϊδαρίου 2023
Κατάλογος Μέλη Μ.η.Μ.Ε.Δ. 2023
ΣΟΧ3/2022 Ανάρτηση Ανασυνταγμένων πινάκων κατάταξης και επιλογής και Ανασυνταγμένων πινάκων απορριφθέντων σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 22/2023 απόφαση του ΑΣΕΠ της Ανακοίνωσης
Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται σε Εθνικό επίπεδο για τη συγκρότηση <<Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου>>
ΣΜΕ 2/2022 ανάρτηση ανασυνταγμένων πινάκων κατάταξης σύμφωνα με την υπ΄άριθμ.11/2023 απόφαση του ΑΣΕΠ της Ανακοίνωσης
Προκήρυξη Ανοικτού κάτω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Χαϊδαρίου»
Προκήρυξη Ανοικτού κάτω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια e-πλατφόρμας για την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής – τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Χαϊδαρίου»
Προκήρυξη Ανοικτού κάτω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος ενοποίησης υποδομών και πληροφοριών για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Χαϊδαρίου»
Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 29/12/2022 έως και Δευτέρα 02/01/2023
  • Kατηγορίες