Προκηρύξεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Επιτροπής ΜηΜΕΔ για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ’ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ»
Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό προμήθειας υλικών καθαριότητας
Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας- Σάκων Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022
Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών
Υποβολή αιτήσεων από Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 έως και Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021
Συνοπτικός διαγωνισμός για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ OXHMAΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»
2η Διευκρίνιση για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αριθμό : 94698
2η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών και αποσφράγισης
Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους ΚΗΣΚ για το έτος 2021
Κατάλογος ΜΗΜΕΔ 2021
  • Kατηγορίες