Προκηρύξεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την Παροχή Ειδικών Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συνδέσεων
Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟIΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ», για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής Έγγραφα για υποψήφιους συμμετέχοντες για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την Ομάδα 2 του Διαγωνισμού:
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»
Διακήρυξη για περισυλλογή µε σκοπό την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, που θα περισυλλεχθούν από σηµεία του δήµου
Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020 : Πρόσληψη 14 ατόμων
Υποβολή αιτήσεων: από Σάββατο 11-07-2020 έως και Δευτέρα 20-07-2020.
Διευκρινίσεις στα πλαίσια Διαγωνισμού, Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 9644/12-06-220, Αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 93143
Διευκρινήσεις για το Διαγωνισμό “Συντηρήσεις, Επισκευές και συναφείς προμήθειες για το σύνολο των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου”
Περιληπτική Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για κυλικείο
Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2020
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με ειδικότητα Κολύμβησης και Γνώση Ναυαγοσωστικής) Υποβολή αιτήσεων: από Δευτέρα 22-06-2020 έως και Παρασκευή 26-06-2020.
Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας 2020
Υποβολή αιτήσεων: από Τρίτη 16-06-2020 έως και Παρασκευή 19-06-2020.
  • Kατηγορίες