Προκηρύξεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού”Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου”
“Α.Δ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Α : 205831 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :΅ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΪΔΑΡΙ”
“ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Α/Α 205831 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΪΔΑΡΙ”
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΪΔΑΡΙ»
Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τηΔημοπράτηση του Έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΪΔΑΡΙ» στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμόΔιαγωνισμού ΑΑ Συστήματος: 205831 Το τεύχος Δημοπράτησης και όλα τα σχετικά του Διαγωνισμού αναζητήστε ταστον ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝΕΡΓΩΝ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx
Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου, του Δήμου Χαϊδαρίου (υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 26-1-2024 έως και Τρίτη 30-1-2024)
“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΪΔΑΡΙ”
ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μ.η.Μ.Ε.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2024
Aνακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ειδικών συνεργατών Δημάρχου
Υποβολή αιτήσεων: από Τετάρτη 10-1-2024 έως και Δευτέρα 15-1-2024
Πρακτικά που αφορούν την επαναπροκήρυξη της Ανακοίνωσης ΣΜΕ3/2023
  • Kατηγορίες