Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 • Μεριμνά για και διασφαλίζει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων δράσεων  που αφορούν στην εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου όπως αυτή εκφράζεται και εκπορεύεται από την Διοίκηση αυτού για θέματα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Συγκεντρώνει και αξιολογεί τα αιτήματα και τις ανάγκες των χρηστών και μεριμνά για την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των συστημάτων με τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές στη λειτουργικότητα των εφαρμογών σύμφωνα με τον εκάστοτε στρατηγικό σχεδιασμό.
 • Μεριμνά για την εναρμόνιση των πληροφοριακών συστημάτων με τις εκάστοτε αλλαγές στη νομοθεσία.
 • Μεριμνά για τον καθορισμό των αρχιτεκτονικών, των τεχνικών προτύπων, των κοινών κανόνων και μεθοδολογιών, καθώς και των πλαισίων δια λειτουργικότητας και δια συνδεσιμότητας, για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τον Δήμο.
 • Συνεργάζεται με συναρμόδιες υπηρεσίες, άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την υιοθέτηση κοινών βέλτιστων προτύπων και πρακτικών σε θέματα ΤΠΕ.
 • Μεριμνά για την παροχή των απαραίτητων εφαρμογών, υπολογιστικών πόρων, δικτυακών πόρων και υπηρεσιών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την εξυπηρέτηση των αναγκών του.
 • Μεριμνά για την διασφάλιση της αδειοδότησης όπου αυτή απαιτείται του υλικού, του λογισμικού, των υπηρεσιών και του δικτυακού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Μεριμνά για την επίλυση προβλημάτων των εφαρμογών, του υλικού, του λογισμικού, του δικτυακού εξοπλισμού του Δήμου και των υπηρεσιών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και διασφαλίζει τις συνθήκες αδιάλειπτης υποστήριξης τους.
 • Μεριμνά για την ύπαρξη και τήρηση Πολιτικής Ασφάλειας  προκειμένου να παρέχεται ένα μοντέλο για την εγκαθίδρυση, υλοποίηση, λειτουργία, παρακολούθηση, ενημέρωση, διαχείριση και βελτίωση ενός συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την πλήρη συμμόρφωση του Δήμου στις προβλέψεις του νόμου 4624/2019 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων (Υ.Π.Δ.) του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τήρηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης, Υποστήριξης Συστημάτων, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων και την πλήρωση αντίστοιχων θέσεων ευθύνης.
 • Μεριμνά για την τήρηση Εγχειριδίου Χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τήρηση Μητρώου εφαρμογών, πηγαίου κώδικα (όπου διατίθεται, με τις επικαιροποιημένες εκδόσεις), υλικού, και υπηρεσιών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Μεριμνά για την τήρηση Βιβλιοθήκης Τεκμηρίωσης για την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση του υλικού, του λογισμικού, του πηγαίου κώδικα (όπου αυτός διατίθεται), του δικτυακού εξοπλισμού του Δήμου και των υπηρεσιών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Μεριμνά για τη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στο προσωπικό για την παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για τη διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης και όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Έχει την ευθύνη ενημέρωσης της ιστοσελίδας του Δήμου στο διαδίκτυο.
 • Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.

Τηλέφωνο : 213 20 47 297

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις