Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Ο/η προϊστάμενος/νη της Διεύθυνσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της. Καθορίζει τις προτεραιότητες ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου έργου. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

      Έχει επίσης την επίβλεψη της διακίνησης της συνολικής αλληλογραφίας της Υπηρεσίας (τήρηση πρωτοκόλλου – διεκπεραίωση – αρχειοθέτηση), καθώς και για  θέματα που ανάγονται στο προσωπικό της.

Τηλέφωνο : 213 20 47 272

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις