Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας, & Καινοτομίας

 • Αναπτύσσει τη στρατηγική που υποστηρίζει την ικανότητα της πόλης να επιβιώνει, να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται μέσα σε αντίξοες συνθήκες.
 • Μεριμνά για τον σχεδιασμό, την εκπόνηση υλοποίηση και συνεχή επικαιροποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διοργανώνει σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαβούλευσης τις διαδικασίες δημόσιας Διαβούλευσης επί θεμάτων στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου. 
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων  (κοινωνικός αποκλεισμός, περιβαλλοντική υποβάθμιση, προσφυγικές ροές, έλλειψη συνεργασίας διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης) μέσω οριζόντιων δια τομεακών συνεργασιών και με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της πόλης.
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Έχει την αρμοδιότητα εκπόνησης εκθέσεων περιβαλλοντικών δεδομένων καθώς και εκθέσεων απολογισμού δράσεων των πρωτοβουλιών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.
 • Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την EE, προγράμματα της EE, εθνικά προγράμματα, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ).
 • Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
 • Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση δράσεων ενεργειών και προγραμμάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
 • Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων.
 • Συνεργάζεται με διοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες μέσα και έξω από τον Δήμο για την εξεύρεση, την συγκέντρωση και επεξεργασία όλου του απαραίτητου υλικού, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η απρόσκοπτη και άρτια υποβολή προτάσεων για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων ή και εντάξεων δράσεων και πράξεων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. 
 • Προωθεί την ένταξη του Δήμου σε εθνικά και διεθνή δίκτυα καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης και συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης για πρωτοβουλίες στο πεδίο της κοινωνικής καινοτομίας.
 • Παρακολουθεί τις δυνατότητες αξιοποίησης εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων σε σχέση με την ανάπτυξη τοπικών πολιτικών Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης  και ωριμάζει αντίστοιχες δράσεις του Δήμου υποβάλλοντας ολοκληρωμένες προτάσεις, μεριμνώντας για την ένταξη καθώς και την υλοποίησή τους.
 • Υποστηρίζει την ενδυνάμωση των παραγόντων ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας της πόλης, όπως:
  • Των τρόπων αντιμετώπισης μιας φυσικής καταστροφής (σεισμός, πλημμύρα κλπ.) και τον χρόνο επανάκαμψης από αυτήν, με βάση το αντίστοιχο σχέδιο δράσης που καθορίζει η πολιτική προστασία.
  • Την προστασία της κοινωνικής ανθεκτικότητας-βιωσιμότητας (δημιουργία δομών, αντιμετώπιση οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δημιουργία νέων μορφών κοινωνικής προστασίας)
  •  Την αποτελεσματική και συμμετοχική διακυβέρνηση / διαχείριση της πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Επιμελείται της συγκέντρωσης και διαχείρισης δεδομένων, της χρήσης νέων τεχνολογικών εργαλείων αποτελεσματικής διακυβέρνησης και της δημιουργίας ανοιχτών δεδομένων
 • Αξιοποιεί τον εθελοντισμό, δέχεται τις προτάσεις των εθελοντικών οργανώσεων και των ομάδων πολιτών, συντονίζει, ενοποιεί και στηρίζει τις δράσεις που αφορούν την τοπική κοινότητα. Οργανώνει την προσέλκυση των εθελοντών σε συνεργασία με την εκάστοτε Διεύθυνση για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και δράσεις που κάθε φορά αναπτύσσονται και μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών.
 • Συλλέγει, τεκμηριώνει και αξιολογεί όλα τα δεδομένα που στοιχειοθετούν την περιβαλλοντική εικόνα της πόλης. Προσδιορίζει τους δείκτες ποιότητας ζωής ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάλυση και σύγκριση στοιχείων.
 • Σχεδιάζει οργανώνει και αξιολογεί την θεματική στρατηγική αειφόρου περιβαλλοντικής και αστικής ανάπτυξης της πόλης.
 • Οργανώνει παρακολουθεί και λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, προτείνει εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών σε θέματα που αφορούν την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, την αποτροπή κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών κ.λπ.
 • Διαχειρίζεται την συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας και εμπειριών με άλλες πόλεις για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την αστική αναβάθμιση.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/την προϊστάμενο/νη της Δ/νσης.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης (άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.


Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού  τηλ.: 2132047275
Τμήμα Στρατηγικου Σχεδιασμού  τηλ : .2132047272

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις