Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Διεύθυνση Προστασία και Έλεγχος Περιβάλλοντος

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. 

Για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου την Προστασία και τον έλεγχο Περιβάλλοντος. Η Διεύθυνση έχει επίσης την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 210 5818860

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις