Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται από τα Κ.Ε.Π. η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου και τα προωθεί στις αρμόδιες για την διεκπεραίωση τους Υπηρεσίες, παρακολουθώντας την διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Ακολούθως, παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης.
 • Τηρεί τα σχετικά με την διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
 • Επιλαμβάνεται της επικοινωνίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων καθώς και για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΕΠ.
 • Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών υπηρεσιών.
 • Ελέγχει την τήρηση της νομιμότητας στο σύνολο των διοικητικών πράξεων.
 • Εποπτεύει το σύνολο των υποθέσεων που εντάσσονται στο πεδίο των “Εξωτερικών Εφαρμογών” της ηλεκτρονικής εφαρμογής ermis.
 • Επιλαμβάνεται της ένταξης των νέων διαδικασιών στα Κ.Ε.Π.
 • Επικοινωνεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, προάγοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των ηλεκτρονικών εφαρμογών.
 • Παρεμβαίνει και διευθετεί τυχόν δυσλειτουργίες, σε περιπτώσεις ένταξης νέων διαδικασιών στα Κ.Ε.Π.
 • Επιλαμβάνεται της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις ψηφιακές εφαρμογές της Δημόσιας Διοίκησης (ψηφιακή υπογραφή, ψηφιακά πιστοποιητικά και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Ελληνικού Κράτους, gov.gr  κ.τ.λ. )
 • Χορηγεί ηλεκτρονικά παράβολα και αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας.

Τηλέφωνα : 210 53 24 624 , 210 58 10 905, 210 53 23 766

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις