ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΪΔΑΡΙ»

7 Φεβρουαρίου, 2024 14:43

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη
Δημοπράτηση του Έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΪΔΑΡΙ» στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό
Διαγωνισμού
 ΑΑ Συστήματος: 205831

Το τεύχος Δημοπράτησης και όλα τα σχετικά του Διαγωνισμού αναζητήστε τα
στον ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΕΡΓΩΝ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx