ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ TOY ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ”

27 Απριλίου, 2023 10:19

“Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη
Δημοπράτηση του Έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ TOY ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό Διαγωνισμού ΑΑ Συστήματος: 199560″
Το τεύχος Δημοπράτησης και όλα τα σχετικά του Διαγωνισμού αναζητήστε τα
στον ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx