Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 56244/31-7-2023, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (52) ατόμων (υποβολή αιτήσεων από 1/8/2023 έως και 14/8/2023)

31 Ιουλίου, 2023 14:48