«Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 10915/23-02-2024 με τίτλο «Ασφάλειες οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαϊδαρίου.» (ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 345625)

4 Μαρτίου, 2024 9:06