Στρατηγικός Σχεδιασμός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων

Τμήμα Μηχανοργάνωσης
Περιγραφή Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών. Μεριμνά για την […]
Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού
Περιγραφή Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες και θέματα της Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του Δήμου κλπ). Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του […]
Τμήμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Περιγραφή Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου. Τηλέφωνο: 213 2047297
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Στρατηγικός Σχεδιασμός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων Αρμοδιότητες Έχει την ευθύνη για την καταγραφή της ποιότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου, για την συμμετοχή του Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και για τη λειτουργία των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Δήμου Τηλέφωνο: 213 2047272
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις