Προστασία και Έλεγχος Περιβάλλοντος

Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου και Παιδικών Χαρών
Περιγραφή Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος  στη περιοχή του Δήμου. Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου. Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική […]
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Αποθήκης
Περιγραφή Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα. Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης. Σχεδιάζει […]
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών και Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Πολιτικής Προστασίας
Περιγραφή Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών  και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.  Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Διεύθυνση Προστασία και Έλεγχος Περιβάλλοντος Αρμοδιότητες Η Διεύθυνση Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.  Για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού […]
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις