Τμήμα Υγειονομικής Πρόληψης & Φροντίδας

Περιγραφή

Σχεδιάζει προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στο Τμήμα λειτουργούν:

1. Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας

2. Γραφείο Υγειονομικών Επιτροπών

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις