Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου και Παιδικών Χαρών

Περιγραφή

Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος  στη περιοχή του Δήμου.

Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.

Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Μεριμνά για την δημιουργία παιδικών χαρών, συντήρηση, περιποίηση και καθαριότητα των παιδικών χαρών, φυλάσσει τις εγκαταστάσεις και αναφέρει τυχόν ελλείψεις και ζημιές για την αντιμετώπιση τους.   

Φροντίζει για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων οργάνων προς αποφυγή ατυχημάτων.

Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών. Εισηγείται για τον κανονισμό και τις ώρες λειτουργίας τους και επιμελείται για την τήρηση τους.

Τηλέφωνο: 210 5822368

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις