Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών και Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Πολιτικής Προστασίας

Περιγραφή

Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών  και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση  των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.

Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.

Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.

Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή  ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ. 

Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή  συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου (συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).

Μεριμνά για τη σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς .

Μεριμνά, σε συνεργασία με άλλους Δήμους για την ίδρυση και λειτουργία διαδημοτικών κτηνιατρείων καθώς και καταφύγιων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Μεριμνά για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή, που επαναφέρονται και εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας κάποιων σημείων παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά. 

Τηλέφωνο: 210 5811624


Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Στο πλαίσιο του Τμήματος  λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις