Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και  τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Είναι αρμόδια  για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους.  

Τηλέφωνο: 213 2047205

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις