Συνοπτικός Διαγωνισμός Κοινωνικού Εξοπλισμού

23 Ιουλίου, 2020 15:37

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τη «Επέκταση-Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής.


Χρήσιμα έγγραφα: