Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο

29 Ιουλίου, 2020 16:48

Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 30-7-2020 έως και Δευτέρα 10-8-2020.

Συνημμένα έγγραφα:

1. Ανακοίνωση ΣME3/2020
 2. Έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ
 3. Παράρτημα ΑΣΕΠ