Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με σαράντα (40) άτομα ΥΕ Καθαριστών/τριών Σχολικών Μονάδων

20 Αυγούστου, 2020 11:33

Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 21-08-2020 έως και Τρίτη 25-08-2020