Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου, για το Έτος 2020-2021

15 Μαΐου, 2020 18:55

O Δήμαρχος Χαϊδαρίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α ‘όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η προμήθεια
με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για τα Έτη 2020-2021», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120.221,72 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, όπως ειδικότερα αναλύονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας διακήρυξης.