Περίληψη Διακήρυξης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου, για τα Έτη 2024-2025”

29 Νοεμβρίου, 2023 9:11