Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την Παροχή Ειδικών Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συνδέσεων

22 Ιουλίου, 2020 15:21

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟIΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ», για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής


Έγγραφα για υποψήφιους συμμετέχοντες για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την Ομάδα 2 του Διαγωνισμού: