Επαναληπτική Διακήρυξη Όρων Διενέργειας Εκποίησης Κινητών Βάσει του ΠΔ. 270/81 για την περισυλλογή εγκαταλελλειμμένων οχημάτων και για την περισυλλογή εγκαταλελλειμμένων οχημάτων και μεταφοράς τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχήµατος Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).

2 Σεπτεμβρίου, 2020 11:34