Διευκρίνιση επί του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χαϊδαρίου» – παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του Διαγωνισμού από 06/06/2023 και ώρα 15:00 μ.μ. σε 12/06/2023 και ώρα 15:00 μ.μ. β) – παράταση της ημερομηνίας αποσφράγισης του Διαγωνισμού από 12/06/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. σε 16/06/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

24 Μαΐου, 2023 10:16