Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τα έτη 2024-2025-2026», αρ. πρωτ. : 19828/26-04-2024 και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 346459

22 Μαΐου, 2024 12:44