Συνοπτικός Διαγωνισμός: «Προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού – Γραφίτη & μελανιών του Δήμου Χαϊδαρίου»

24 Ιουλίου, 2020 14:32

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τη «Προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού – Γραφίτη & μελανιών του Δήμου Χαϊδαρίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής.


Χρήσιμα Έγγραφα