ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΑΦΑΙΑΣ». | Δήμος Χαϊδαρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΑΦΑΙΑΣ».

24 Μαΐου, 2023 11:46

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη
Δημοπράτηση του Έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΑΦΑΙΑΣ», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό
Διαγωνισμού ΑΑ Συστήματος: 200497

Το τεύχος Δημοπράτησης και όλα τα σχετικά του Διαγωνισμού αναζητήστε τα
στον ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΕΡΓΩΝ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx