Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου για συντηρήσεις, επισκευές και συναφείς προμήθειες για το σύνολο των οχημάτων & μηχανημάτων έργου

12 Ιουνίου, 2020 21:00

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου για συντηρήσεις, επισκευές και συναφείς προμήθειες για το σύνολο των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου, προϋπολογισμού 294.890,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%