Ανάρτηση τελικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, πίνακας απορριφθέντων καθώς και Πρακτικό Εξέτασης Αντιρρήσεων, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 14625/20-08-2020 Ανακοίνωσή μας

8 Σεπτεμβρίου, 2020 10:55