Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Αποτελεσμάτων κατάταξης υποψηφίων καθώς και πίνακα απορριφθέντων, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 14625/20-08-2020 Ανακοίνωσής μας

3 Σεπτεμβρίου, 2020 12:58

Υποβολή αντιρρήσεων επί των πινάκων κατάταξης θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά τις ημέρες Παρασκευή 04-09-2020 και Δευτέρα 07-09-2020 στο e-mail grprosopikouhaidari@gmail.com.