Ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 75186/20.10.2023, που αφορά την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρών/Παιδιατρικής, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (υποβολή αιτήσεων από 02.11.2023 έως και 13.11.2023)

1 Νοεμβρίου, 2023 11:55