Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : Γεώργιος Αργυρόπουλος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1. Απόστολος Θεοφίλης 5. Εμμανουήλ Πετούσης
2. Βασίλειος Καρατζαφέρης 6. Άλκηστη Βίτσα
3. Δήμητρα Δούμουρα 7. Ιωάννης Ηλιάδης
4. Ελένη Μπέλα 8. Μιχάλης Σελέκος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: 

1. Ευάγγελος Ζεβόλης «Χαϊδάρι Ξανά» 4. Παναγιώτης Μοσχονάς «Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου»
2. Παναγιώτης Τσατσαρώνης «Χαϊδάρι Ξανά» 5. Λεωνίδας Παπαδάκος «Χαϊδάρι Ψηλά»
3. Φώτιος Θεοδωρακόπουλος  «Χαϊδάρι Ξανά»

Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. (παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19)

Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.
β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
γ) Προελέγχει τον απολογισμό.
δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.
ζ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.
θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου.
ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ιστ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.
κ) Αποφασίζει για:
i. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
iii. την απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.
ν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά το άρθρο 259 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.


κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.

κβ) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα. (παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 10 του N.4625/19, με τις περίπτ. γ’ και δ’ της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 και την παρ.4α του άρθρου 10 του Ν.4674/20 και την παρ.2 του άρθρου 117 του Ν.4674/2020)

 • Αποφάσεις 28ης τακτικής Συνεδρίασης (262-264)
 • Αποφάσεις 27ης τακτικής Συνεδρίασης (244-261)
 • Αποφάσεις 10ης έκτακτης Συνεδρίασης (241-243)
 • Αποφάσεις 26ης τακτικής Συνεδρίασης (238-240)
 • Αποφάσεις 9ης έκτακτης Συνεδρίασης (233-237)
 • Αποφάσεις 25ης τακτικής Συνεδρίασης (224-232)
 • Αποφάσεις 24ης τακτικής Συνεδρίασης (209-223)
 • Αποφάσεις 23ης τακτικής Συνεδρίασης (201-208)
 • Απόφαση 8ης έκτακτης Συνεδρίασης (200)
 • Αποφάσεις 22ης τακτικής Συνεδρίασης (196-199)
 • Αποφάσεις 7ης έκτακτης Συνεδρίασης (190-195)
 • Αποφάσεις 21ης τακτικής Συνεδρίασης (164-189)
 • Αποφάσεις 20ης τακτικής Συνεδρίασης (142-163)
 • Αποφάσεις 19ης τακτικής Συνεδρίασης (136-141)
 • Αποφάσεις 18ης τακτικής Συνεδρίασης (127-135)
 • Αποφάσεις 17ης τακτικής Συνεδρίασης (119-126)
 • Αποφάσεις 16ης τακτικής Συνεδρίασης (108-118)
 • Αποφάσεις 15ης τακτικής Συνεδρίασης (104-107)
 • Αποφάσεις 14ης τακτικής Συνεδρίασης (95-103)
 • Αποφάσεις 13ης τακτικής Συνεδρίασης (83-94)
 • Αποφάσεις 12ης τακτικής Συνεδρίασης (79-82)
 • Αποφάσεις 11ης τακτικής Συνεδρίασης (74-78)
 • Αποφάσεις 6ης έκτακτης Συνεδρίασης (68-73)
 • Αποφάσεις 10ης τακτικής Συνεδρίασης (60-67)
 • Αποφάσεις 9ης τακτικής Συνεδρίασης (54-59)
 • Αποφάσεις 8ης τακτικής Συνεδρίασης (51-53)
 • Αποφάσεις 7ης τακτικής Συνεδρίασης (43-50)
 • Αποφάσεις 6ης τακτικής Συνεδρίασης (36-42)
 • Αποφάσεις 5ης έκτακτης Συνεδρίασης (32-35)
 • Αποφάσεις 4ης έκτακτης Συνεδρίασης (30-31)
 • Αποφάσεις 3ης έκτακτης Συνεδρίασης (27-29)
 • Αποφάσεις 2ης έκτακτης Συνεδρίασης (24-26)
 • Αποφάσεις 5ης τακτικής Συνεδρίασης (20-23)
 • Αποφάσεις 1ης έκτακτης Συνεδρίασης (18-19)
 • Αποφάσεις 4ης τακτικής Συνεδρίασης (16-17)
 • Αποφάσεις 3ης τακτικής Συνεδρίασης (11-15)
 • Αποφάσεις 2ης τακτικής Συνεδρίασης (8-10)
 • Αποφάσεις 1ης τακτικής Συνεδρίασης (1-7)
Ο Δήμος