Επιτροπές Δήμου

Οικονομική Επιτροπή

Διοίκηση ΟΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : Γεώργιος Αργυρόπουλος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1. Απόστολος Θεοφίλης 5. Εμμανουήλ Πετούσης
2. Βασίλειος Καρατζαφέρης 6. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος
3. Δήμητρα Δούμουρα 7. Ιωάννης Ηλιάδης
4. Ελένη Μπέλα 8. Μιχάλης Σελέκος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: 

1. Ευάγγελος Ζεβόλης «Χαϊδάρι Ξανά» 4. Παναγιώτης Μοσχονάς «Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου»
2. Παναγιώτης Τσατσαρώνης «Χαϊδάρι Ξανά» 5. Λεωνίδας Παπαδάκος «Χαϊδάρι Ψηλά»
3. Φώτιος Θεοδωρακόπουλος  «Χαϊδάρι Ξανά» 6.Άλκηστη Βίτσα «Πολίτες σε Δράση »

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’):

«1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου
 • ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου
 • προελέγχει τον απολογισμό
 • αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις
 • με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες
 • μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο
 • εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
 • αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών
 • εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο
 • αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
 • αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές
 • αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων
 • αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ
 • αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.»

Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβουλίου. (παρ.4 άρθρο 84 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’), η οποία αναφέρεται στον προϋπολογισμό της δημοτικής κοινότητας:

«3. Η οικονομική επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική τοπική κοινότητα, ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες. Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.

Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε δημοτική κοινότητα.

Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.»

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) από 1.1.2011.

Για το ισχύον καθεστώς μέχρι 31.12.2010 δείτε το άρθρο 103 του Ν.3463/2006.


Προσκλήσεις Συνεδριάσεων ΟΕ

Αποφάσεις ΟΕ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διοίκηση ΕΠΖ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : Φώτιος Θεοδωρακόπουλος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1. Άλκηστη Βίτσα 5. Ευμορφία Σάββα
2. Βασίλειος Καρατζαφέρης 6. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου
3. Γεώργιος Βελέντζας 7. Λεωνίδας Παπαδάκος
4. Εμμανουήλ Πετούσης 8. Μόσχος Χουδελούδης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: 

1. Μαρία Κοντογιάννη «Χαϊδάρι Ξανά» 4. Ηλίας Βαρυτιμιάδης «Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου»
2. Ιωάννης Ηλιάδης «Χαϊδάρι Ξανά» 5. Ιωάννης Αλεξόπουλος «Χαϊδάρι Ψηλά»
3. Ελένη Μπέλα «Χαϊδάρι Ξανά» 6. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος «Πολίτες σε Δράση »

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’):

«1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.


Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

 • τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
 • την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
 • τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

 • θέματα καθορισμού χρήσεων γης
 • θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών
 • τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
 • τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του
 • το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.»

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’):
6. “Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.”

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) από 1.1.2011.

Αποφάσεις ΕΠΖ

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3 Ν.1566/1985 και το άρθρο 2 υπ’ αριθ. απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1987 τεύχος Β’).

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εισηγείται στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των Σχολικών κτηρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. 
2. Προτείνει στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα Σχολικά κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων Σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας. 
3. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συστέγαση δημόσιων Σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε Σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου Σχολείου. 
4. Συντάσσει, με βάση τις προτάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόταση προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Χαϊδαρίου. 
5. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα που αφορούν τον διοικητικό ή τον διαχειριστικό έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την εκτέλεση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με το Ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α΄163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
7. Προτείνει στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου ή τρίτων για την ανέγερση διδακτηρίων, την επιλογή οικοπέδων μετά κτηρίων κατάλληλων να χαρακτηρισθούν ως διδακτήρια, την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, την ανέγερση σχολικών κτηρίων, την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
8. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διάθεση λειτουργούντος διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της οργάνωσης συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της οικείας Σχολικής Επιτροπής ή του οικείου Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας. 
9. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων. 
10. Εισηγείται και προτείνει στον Δήμο θέματα που αφορούν την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
11. Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα του Δήμου επί θεμάτων που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους, κατά την παρ. 4, εδάφιο 26 του άρθρου 94 Ν.3852/2010. 
12. Προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διακοπή μαθημάτων, λόγω επιδημικής νόσου ή άλλων έκτακτων συνθηκών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατά την παρ. 4, εδάφιο 27 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.

Σχολική Επιτροπή Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης

Διοίκηση Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Μαρία Κοντογιάννη, Δημοτική Σύμβουλος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Εμμανουήλ Πετούσης , Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 8. Αικατερίνη Κυπραίου, Δημότισσα
2. Λεωνίδας Παπαδάκος , Δημοτικός Σύμβουλος 9. Άννα Καρκούλια, Δημότισσα
3. Ελευθερία Τοκατλίδη, Δημοτική Σύμβουλος 10. Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, Δημότισσα
4. Γεώργιος Αντωνόπουλος, Δ/ντης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου 11. Χαρίκλεια Λεμονή, Δημότισσα
5. Δέσποινα Τσιλπιρίδου, Δ/ντρια του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου 12. Θεόδωρος Σπανόπουλος, Δημότης
6. Μαρία Βαχάρη, Προϊσταμένη του 8ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου 13. Ισίδωρος Θεοτοκάς, Δημότης
7. Μαρίνα Καψοπούλου, Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Χαϊδαρίου 14. Αλεξία Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου, Δημότισσα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Μπέλα, Δημοτική Σύμβουλος Μαγδαληνή Τσαμπάζογλου, Δημότισσα
Γεώργιος Βελέτζας, Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Σιώχος, Δημότης
Ιωάννης Αλεξόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Χανιωτάκης, Δημότης
Ιωάννης Θεοτοκάς, Δημοτικός Σύμβουλος Ερμιόνη Σοελέδη, Δημότισσα
Αργυρώ Μαρούλη, Δ/ντρια του 14ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου Ευάγγελος Κουτσοδόντης, Δημότης
Σπυρίδων Τσόλκας, Δ/ντης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου Χαράλαμπος Λαλές, Δημότης
Αντιγόνη Νικολακάκου, Προϊσταμένη του 9ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου Γαρυφαλιά Κυριαζέλου, Δημότισσα
Γεώργιος Δρογγίτης, Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Χαϊδαρίου

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας

Το πεδίο θα ενημερωθεί σύντομα

Σχολική Επιτροπή Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης

Διοίκηση Σχολική Επιτροπή Β’ Βάθμιας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευάγγελος Ζεβόλης, Δημοτικός Σύμβουλος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 8. Βασιλική Μπίζου, Δημότισσα
2. Ελένη Θερμού, Δημοτική Σύμβουλος 9. Καλυψώ Μαυρογιάννη, Δημότισσα
3. Ιωάννης Αλεξόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος10. Βασιλική Μπενέα, Δημότισσα
4. Στυλιανός Μπάλλος, Δ/ντης του 6ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου 11. Γεώργιος Μπίσδας, Δημότης
5. Χαράλαμπος Τωμαδάκης, Δ/ντης του 6ου Ε.Κ. Χαϊδαρίου 12. Σπυρίδων Πρωτοψάλτης, Δημότης
6. Βασίλειος Παντελάρος, Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Χαϊδαρίου 13. Ζαχαρούλα Καββάλα, Δημότισσα
7. Αναστάσιος Βαμβακάς, Εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας 14. Δημήτριος Αλεξάκης, Δημότης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Φώτιος Θεοδωρακόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Ελένη Αγγελέρη, Δημότισσα
Βασίλειος Καρατζαφέρης, Δημοτικός ΣύμβουλοςΝικόλαος Νταουντάκης , Δημότης
Νικόλαος Καραγιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Νεκτάριος Σαρούκος, Δημότης
Αγγελική Γκανά-Ρηγάκη, Δημοτική Σύμβουλος Γρηγόριος Κατσικολόγος, Δημότης
Μαρία Μήτσαινα, Δ/ντρια του 4ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου Σταύρος Χιωτάκης,
Δημότης
Ασημίνα Ζαμπούνη, Δ/ντρια του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου Ελευθέριος Χριστοφής , Δημότης
Μάριος Φραγκουλάκης Εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας Γεώργιος Μαλιώτης, Δημότισσα
Παναγιώτης Κουβαράς, Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Χαϊδαρίου

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθμιας

Το πεδίο θα ενημερωθεί σύντομα

Εκτελεστική Επιτροπή

Διοίκηση ΕΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

1. Ευμορφία Σάββα 4. Φώτιος Θεοδωρακόπουλος
2. Γεώργιος Αργυρόπουλος 5. Ελένη Μπέλα
3. Εμμανουήλ Πετούσης
Ο Δήμος