Εκτελεστική Επιτροπή

Διοίκηση ΕΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

1. Ευμορφία Σάββα 4. Φώτιος Θεοδωρακόπουλος
2. Γεώργιος Αργυρόπουλος 5. Ελένη Μπέλα
3. Εμμανουήλ Πετούσης
Ο Δήμος