Αρμοδιότητες Τμήματος

Το Τμήμα αυτό σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Τ.Υ. και τους άλλους προϊσταμένους των Τμημάτων εισηγείται προς την Δ/νση το ετήσιο Τεχνικό πρόγραμμα, με κύρια όμως ευθύνη επί των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 Εισηγείται προς τη Διοίκηση του Δήμου και τον Διευθυντή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος.
 Σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών και το Τμήμα Κατασκευών, παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και εισηγείται για την τροποποίηση προς τον Διευθυντή της Τ.Υ. και προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ενταγμένου έργου.
 Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη, παρακολούθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για το λόγο αυτό σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Τ.Υ. τηρεί πίνακα καταγραφής όλων των εκτελούμενων έργων με τα στοιχεία: χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ΑΠΕ, συνοπτικούς λογαριασμούς.
 Εισηγείται στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας για τυχόν τροποποιήσεις φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 Συνεργάζεται με τα άλλα Τμήματα για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών στα υλοποιούμενα ή στα προς υλοποίηση έργα εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 Μεριμνά για διερεύνηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξασφάλισης οικονομικών πόρων του Δήμου και για χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά ή τομεακά Προγράμματα, από Εθνικά ή Κοινοτικά κονδύλια όσον αφορά τα τεχνικά έργα.
 Μεριμνά για την ανταλλαγή εγγράφων, παρακολούθησης έργων (υποβολή λογαριασμών και λοιπών δικαιολογητικών, Α.Π.Ε., τροποιητικών στοιχείων του έργου κ.λπ.) με τις υπηρεσίες εκτός Δήμου, που εκτελούν τις αρμοδιότητες του φορέα χρηματοδότησης, φορέα πρότασης και οποιαδήποτε άλλη προϊσταμένη υπηρεσία που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στις χρηματοδοτήσεις έργων και παρεμβάσεις του Δήμου.
 Έχει την ευθύνη της κατάρτισης φακέλων−αιτήσεων και την παρακολούθηση χρηματοδότησης εν γένει δράσεων, για ένταξη σε επιχειρησιακά ή τομεακά Προγράμματα.
 Εισηγείται προτάσεις για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 203−207 του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
 Έχει τις ευθύνες που προκύπτουν από τα εγχειρίδια και τις διαδικασίες που εντάσσονται στο πλαίσιο της διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου, Έχει την ευθύνη συντονισμού και διαχείρισης των υπηρεσιών για την εξασφάλιση της πιστοποίησης κατά ISO. Έχει τη ευθύνη για την υποβολή προτάσεων και την ορθή υλοποίηση δράσεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
 Συνεργάζεται με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και έχει την ευθύνη όταν αυτά αφορούν χρηματοδοτήσεις Έργων.
 Έχει την ευθύνη για την ανάθεση, παρακολούθηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση μελετών του Τμήματός ευθύνης του.
 Εισηγείται προς τον Δ/ντη της Τ.Υ. θέματα που αφορούν τη χορήγηση αδειών, τομής οδοστρωμάτων από και Εταιρείες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.
 Έχει την ευθύνη επικοινωνίας και συντονισμού ενεργειών στο επίπεδο υλοποίησης έργων με Υπηρεσίες (Νομαρχία, Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λπ.) και εισηγείται προς τον Διευθυντή Τ.Υ. για τα ζητήματα που αφορούν τη λήψη αποφάσεων επιτελικού χαρακτήρα για τα έργα αυτά.

copyrights © 2020 Evolution Projects