Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή και ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή

18-03-2019

Υποβολή αιτήσεων: από Σάββατο 9-3-2019 έως και Δευτέρα 18-3-2019.

Ανάκληση της ΣΜΕ 1_2019 Ανακοίνωσής μας, βάσει του υπ' αριθμ. 2577/01/2019 εγγράφου του ΑΣΕΠ

13-02-2019

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Νίκη Ίσκου

Στρ. Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ. 12461

Τηλ. 213-20.47.307, Φαξ: 210-5323623

grprosopikou@haidari.gr

Aνάκληση της ΣΜΕ 1_2019  Ανακοίνωσής μας

Κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με το ΑΣΕΠ, ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 22185/7-11-2018 ΣΜΕ1/2019 Ανακοίνωσή μας περί σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή και ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή.

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση

Δημοσίευση στοιχείων μελών Μ.η.Μ.Ε.Δ. του Δήμου μας για το έτος 2019

21-01-2019

Δημοσίευση στοιχείων μελών Μ.η.Μ.Ε.Δ. του Δήμου μας για το έτος 2019 σύμφωνα με το υπ. αρ. ΦΕΚ : 4481Β΄/29-12-2017 "Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Mελών πιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 ".

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους ΚΗΣΚ

18-01-2019

Προκηρύσσουμε Δημόσιο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.

17-12-2018

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «∆ιάνοιξη οδού Αρεοπόλεως στο ύψος της οδού Σύρου»

03-12-2018

Πρακτικό Κατάρτισης Πινάκων σε ΣΜΕ2/2018 ανακοίνωσης, κατόπιν ενστάσεως

12-11-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2018

07-11-2018

Ανακοίνωση ΣΜΕ1/2018

24-10-2018

αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 25-10-2018 έως και Δευτέρα 5-11-2018.

Διαγωνισμός Προμήθειας Λιπαντικών

24-10-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου

copyrights © 2020 Evolution Projects