Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Ο Δήμος Χαϊδαρίου επαναπροκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία με αντικείμενο την εκμίσθωση ισόγειου κυλικείου άνευ εξοπλισμού.

13-11-2019

Πρακτικό κατάρτισης πινάκων επιλογής προσωπικού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, σε συνέχεια της ΣME3/2019 ανακοίνωσης

13-11-2019

Τροποποιημένος πίνακας κατάρτισης και επιλογής προσωπικού για τον κωδικό 102 της ΣME2/2019

04-11-2019

Αποτελέσματα ΣME3/2019 ανακοίνωσης

31-10-2019

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία µε αντικείµενο την εκµίσθωση ισόγειου κυλικείου άνευ εξοπλισµού, που βρίσκεται εντός του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου

29-10-2019

Ανακοίνωση Σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για τις Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2019 (ΣΜΕ 3)

18-10-2019

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαέξι (16) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χαϊδαρίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, για το έτος 2019». Υποβολή αιτήσεων: από Τετάρτη 9-10-2019 έως και Παρασκευή 18-10-2019.

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

26-09-2019

Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης και επιλογής προσωπικού καθώς και πίνακες απορριφθέντων, της ΣME2/2019 Ανακοίνωσης μας

24-09-2019

Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό Αντιδημάρχων με θητεία ενός (1) έτους (έως 31-08-2019)

06-09-2019

Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό Eντεταλμένων Συμβούλων με θητεία ενός (1) έτους (έως 31-08-2019)

06-09-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects