Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή των εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρίου του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.

27-11-2019

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 152/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

27-11-2019

Aποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» (Aριθ. Δράσης 1-2018/001205-001394) –Αποδοχή Συμφωνίας Επιχορήγησης – Επικύρωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για ενέργειες στην πύλη WiFi4EU.

27-11-2019

Λήψη απόφασης περί επιπλέον χρηματοδότησης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 47 /2019 Απ. ΚΕΔΧ).

27-11-2019

Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Χαϊδαρίου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.)»

27-11-2019

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου.

27-11-2019

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου.

27-11-2019

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του Ν. 4635/2019.

27-11-2019

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019

27-11-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

27-11-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects