Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου». (σχετ: 48/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

09-12-2019

Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και της εισηγητικής έκθεσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 49/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

09-12-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπανών για Τεχνικό έλεγχο Μεταφορικών Μέσων.

09-12-2019

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).

09-12-2019

Εξειδίκευση πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση (ΥΠ.ΕΣ. Δ΄ κατανομή 2019) των Σχολικών Επιτροπών.

09-12-2019

Κατάρτιση όρων διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του Γηπέδου «Τάκης Χαραλαμπίδης».

09-12-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019

27-11-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

27-11-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 4625/2019, για την πραγματοποίηση Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δήμου μας

27-11-2019

Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών

27-11-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects