Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).

19-12-2019

Τροποποίηση /επέκταση της αριθμ. 27864/6-12-2019 σύμβασης.

19-12-2019

Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικονομικού Έτους 2020

19-12-2019

Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού, οικονομικού Έτους 2020

19-12-2019

Έγκριση κοπής δένδρου (καβάκι) επί της οδού Συν. Γιαννούλη 55

19-12-2019

Έγκριση κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

19-12-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

17-12-2019

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ο.Ε. για την κατάρτιση προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού Έτους 2020

16-12-2019

Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του ∆ήµου Χαϊδαρίου Έτους 2020

16-12-2019

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ο.Ε. για την σύνταξη προσχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020

16-12-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects