Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου

22-12-2019

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή για το Έτος 2020 (άρθρα 7 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192, 194 και 199 του Ν. 3463/2006).

22-12-2019

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 για το Έτος 2020

22-12-2019

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, για την παραλαβή καλής εκτέλεσης- μικρών έργων-εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 Έτους 2020

22-12-2019

Συγκρότηση Επιτροπής παράδοσης-παραλαβής ακινήτων του Δήμου μας, Έτους 2020

22-12-2019

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το Έτος 2020.

22-12-2019

Διαγραφή τιμολογίων κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας

22-12-2019

Ενημέρωση-Συζήτηση σχετικά με προβλήματα δέντρων του Δήμου μας

22-12-2019

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2020.

22-12-2019

Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό αποζημίωσης στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 56/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ

22-12-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects